Klinik Maluku untuk dan oleh orang Maluku

De Molukse poli, Voor en door Molukkers.

 

 

Wie zijn wij?

 

 

Bram Latumahina is een  Molukse GZ-psycholoog. Hij is ervan overtuigd dat er nu echt tijd en aandacht moet worden besteed aan de Molukse gemeenschap, een groep met een gemeenschappelijk trauma, dat is overgegaan op de volgende generaties. Omdat het een specifieke relatie- en ervaringskennis vraagt om deze groep te helpen, biedt GZ-psycholoog Bram Latumahina gespecialiseerde zorg voor Molukkers aan. Daarnaast zet hij zich in om een netwerk van Molukse zorgverleners te onderhouden en uit te breiden.

Latumahina is geboren in Nederland, zijn ouders waren Molukkers die naar Nederland zijn overgebracht – een verblijf dat tijdelijk zou zijn, zo had de Nederlandse regering beloofd. Hij kent de Molukse gemeenschap van binnenuit en weet: er is psychisch leed bij Molukkers en in veel gevallen heeft dat te maken met het Molukker-zijn. 

Bram Latumahina...., adalah seorang Maluku jang berahli ilmu-djiwa. Dia jakin bahwa sekarang benar-benar sudah tiba waktunja jang mana harus diberi perhatian kepada masjarakat Maluku,..suatu kelompok dengan suatu persoalan penjakit-diwa bersama jang sudah beralih kepada generasi-generasi jang berikut. Oleh sebab akan menuntut sesuatu djenis pengetahuan untuk memberi pertolongan kepada kelompok ini, Bram Latumahina, ahli gz- ilmu-djiwa menawarkan pemeliharan istimewa ini kepada orang-orang Maluku.

 

 

Wat doen wij?

 

Wij bieden gespecialiseerde zorg voor Molukkers aan. Bij de Molukkers kun je echt wel van een gemeenschappelijk trauma spreken. Veel van hun psychische (en deels lichamelijke) problemen zijn terug te voeren op hun geschiedenis en hoe er in Nederland met hen werd omgegaan. Een hulpverlener die dat niet snapt, kan Molukse mensen moeilijk helpen.

Menawarkan pemeliharaan istimewa bagi orang-orang Maluku. Pada orang-orang Maluku dapat dianggap setjara sungguh-sungguh suatu penyakit-djiwa jang dirasa dan dialami secara bersama. Banjak persoalan-djiwa mereka, dapat ditinjau-kembali kepada sedjarah mereka. dan bagaimana di negeri Belanda sudah menghadapi mereka. Seorang petugas pemberian-bantuan jang tidak mengerti  hal ini, sulit sekali memberi pertolongan bagi orang-orang Maluku. 

 

 

 

 

Voor wie zijn wij er?

Bestel dit boek hier.

Voor een ieder met een Molukse achtergrond.

In het verleden hebben Molukse patiënten expliciet aangegeven dat zij door een Molukse psycholoog geholpen willen worden. Patiënten hebben eerder aangegeven dat zij  vaak niet begrepen worden door niet-Molukse psychologen. De problematiek wordt deels behandeld maar problemen die samenhangen met de Molukse achtergrond blijven vaak onbehandeld. 

 

Voor andere GGZ instellingen.

De Molukse Poli van Psychiatrie Rivierenland wordt ook ingezet als een expertisecentrum waar verscheidene instellingen informatie kunnen opvragen over psychische problematiek bij Molukse mensen. Zij kunnen uiteraard ook mensen verwijzen.Molukse Professionals in de Gezondheidszorg.

Wij willen graag Molukse professionals ondersteunen om specifiek de Molukse gemeenschap bij te staan. Dit doen wij door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en gespreksgroepen.

Wat kunnen we voor u betekenen? 

 

 

  • Consultatie voor zowel cliënten als instellingen
  • Professionele hulp van iemand met dezelfde culturele achtergrond.
  • Groepstherapie: Trauma en Ouderschap
  • Tweetalig indien nodig
  • Traumaverwerking o.m via EMDR, Narratieve therapie, en Rescripting
  • Inschatten neurologische problematiek w.o. dementiële stoornissen in relatie tot specifieke traumata
  • Geïntegreerde aanpak van depressieve  en agressie-klachten
  • Rouwproblematiek behandelen.
  • Persoonlijkheidsproblematiek in relatie tot traumatische ervaringen en hechtingsstoornissen behandelen.