Privacyreglement

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Privacyreglement Psychiatrie Rivierenland

Dit privacyreglement beschrijft hoe Psychiatrie Rivierenland omgaat met de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving. Binnen Psychiatrie Rivierenland is deze privacyverklaring het uitgangspunt voor ons privacybeleid.

 

Artikel 1: Definities

 1. Verwerkingsverantwoordelijke: Psychiatrie Rivierenland
 2. Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
 3. Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Artikel 2: Doeleinden van gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Behandeling en begeleiding: Het verlenen van ambulante GGZ-zorg aan de betrokkene.
 2. Administratieve doeleinden: Het bijhouden van patiëntendossiers, medewerker dossiers en het uitvoeren van de financiële administratie. 
 3. Kwaliteitsverbetering: Het monitoren en verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening.
 4. Wetenschappelijk onderzoek: Indien expliciete toestemming van de betrokkene verkregen is.
 5. Wettelijke verplichtingen: Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld de WGBO.

Artikel 3: Grondslag voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

 1. Toestemming: De betrokkene heeft expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
 2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene.
 3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om een ernstig gezondheidsrisico voor de betrokkene te voorkomen.
 5. 5. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

 Artikel 4: Gegevenscategorieën

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 1. Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, geboortedatum, geslacht, foto’s.
 2. Contactinformatie: Adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 3. Medische en psychologische informatie: Diagnoses, behandelplannen, voortgangsrapportages.
 4. Financiële gegevens: Facturatiegegevens, verzekeringsinformatie.
 5. Toestemmingen en verklaringen: Toestemmingsformulieren, behandelovereenkomsten.

Artikel 5: Gegevensdeling

De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

 1. Zorgverleners binnen de instelling: Voor het bieden van adequate zorg.
 2. Derde partijen: Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de behandeling (bijv. doorverwijzing naar een andere zorgverlener).
 3. Toezichthoudende instanties: Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 6: Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

 

Artikel 7: Beveiliging

Psychiatrie Rivierenland treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, toegang door onbevoegden en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 8: Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 1. Inzage: Het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 2. Correctie: Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
 3. Verwijdering: Het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.
 4. Bezwaar: Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 5. Gegevensoverdraagbaarheid: Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere zorgverlener.
 6. Intrekken van een gegeven toestemming; Het recht om gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 

Artikel 9: Vragen, opmerkingen

Psychiatrie Rivierenland heeft een functionaris gegevensbescherming. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over privacy, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

 1. Klachten

Indien u als betrokkene van mening is dat uwr privacyrechten zijn geschonden, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Dit privacyreglement kan worden herzien indien nodig. De nieuwste versie is steeds op deze website te raadplegen. —- Laatst herzien op 18-10-2023
Shutterstock 2157593249